Vnitřní oznamovací systém

 

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se zákonem č.171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů, ve znění  pozdějších předpisů, zavedla Zemědělská společnost Dubné a.s. vnitřní oznamovací systém k prošetřování oznámení, na které se tento právní předpis vztahuje a to zejména:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje samotný zákon o ochraně oznamovatelů,
 • porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie upravující oblasti vymezené evropskou směrnicí, jejichž společným jmenovatelem je ochrana zájmů Evropské unie. Jde např. o oblast zadávání veřejných zakázek, ochrany spotřebitele, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či oblast ochrany životního prostředí.
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo
 • fungování vnitřního trhu) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

Sankce

 • Nejvyšší pokutu až jeden milion korun bude možné povinnému subjektu uložit v případech, kdy oznamovací systém vůbec nezavede, nezajistí utajení totožnosti oznamovatele a důvěrnost informací či umožní odvetná opatření vůči oznamovateli. Pokuta ve výši až 50 tisíc korun hrozí na druhé straně osobám, které by podaly vědomě nepravdivé oznámení. Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními.

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba, která má informace o možném protiprávním jednání, které získal prací či obdobnou činností pro ZS Dubné a.s.

Oznámením se rozumí podání, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání jak jsou definovány v zákoně ( zákon č. 171/2023 Sb ).

Oznámení musí být srozumitelné a určité, musí být zřejmé, jakého jednání se týká.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje ze kterých bude možné ztotožnit oznamovatele.

 

 

Příslušná osoba k příjímání oznámení:

Ing. Ivana Spěváčková

Kontakt:

Email: oznameni.zs.dubne@gmail.com

Adresa: Žabovřesky 114, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Způsoby podání oznámení příslušné osobě:

 1. V elektronické podobě na email: oznameni.zs.dubne@gmail.com
 2. V listinné podobě na adresu společnosti. Takové oznámení musí být doručeno v zalepené obálce, na které bude zřetelně uvedeno: „OZNÁMENÍ – NEOTVÍRAT“
 3. Osobně, po předchozí tel. domluvě s příslušnou osobou a to v pondělí a středu od 13 – 14:30. Schůzku je možné domluvit s příslušnou osobou po přepojení na  čísle 387992071
 4. Prostřednictvím portálu Ministerstva spravedlnosti viz. https://oznamovatel.justice.cz