Hoblovka s protahem, JAROMA typ DYKB-6

Hoblovka s protahem, JAROMA typ DYKB-6